Foreninger

Program Om oss Styret Foreninger Kontakt Vi er her Lenker Vedtekter Offisersmessen Til forsiden

Copyright 2009 Kristiansand Militære Samfunn

 

Norges Forsvarsforening, avd Kristiansand

Norges Forsvarsforening, som arbeider for Forsvarssaken. Forsvaret er en sikkerhetsgaranti for fremtiden og vårt slagord: "Forsvarssak er fredssak", som ble utformet av tidligere president i Norges Forsvarsforening Fridtjof Nansen, gjelder forsatt i dag. Det betyr at målet med Forsvarssaken ernasjonens frihet, uavhengighet og fred, og dermed de grunnleggende rettigheter for innbyggerne. For å nå dette målet, er et troverdig forsvar, herunder levende forsvarsvilje og samfunnsikkerhet viktige midler.

 

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, avd Kristiansand

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner - NVIO er en partipolitisk uavhengig og frivillig organisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner og deres pårørende. Gjennom vårt Kameratstøttearbeid driver vi et omfattende, frivillig, forebyggende arbeid blant veteraner som sliter, ved siden av å arrangere medlemsmøter, og være en mest mulig profesjonell interesseorganisasjon for alle veteraner fra utenlandsoperasjoner, og deres pårørende.

 

Norske Reserveoffiserers Forbund, Kristiansand

Vi bygger opp om Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser. Våre medlemmer skal være et viktig bindeledd mellom Forsvaret og samfunnet. NROF ønsker å samle alt reservebefal og stadig tjenestegjørende befal for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. Videre arbeider NROF for å ivareta reservebefalets totalkompetanse for videre tjeneste i krigsorganisasjonen og totalforsvaret.

 

Kristiansand Orlogsforening

Foreningen er en upolitisk forening tilknyttet Norges Orlogsforbund med det formål å styrke interessen for Sjøforsvaret og Norge på havet og vedlikeholde og fornye vennskap med kamerater som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Sjøforsvaret under mottoet ”Fra gast til admiral”. Medlemskap er i dag åpent også for personer som ikke har tjenestegjort i Sjøforsvaret, men som er aktivt interessert i foreningens formål og arbeid og foreningens miljø med kameratskap og fellesskap gjennom kameratslig samvær, aktuelle foredrag, filmer og andre aktiviteter.

 

Sjømilitære Samfund, lokallag Sørlandet

SMS skal aktivt bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse som forsvarsgren. SMS skal gjennom aktivt virke engasjere, først og fremst innad i egne rekker. SMS ønsker å bidra til at offiserene fortsatt skal identifisere seg med sitt yrke og holdes styrket i troen på at hans og hennes tjeneste som offiser er samfunnsgagnlig og fredsbevarende. I en tid med omstillinger er det viktig med et engasjert og dedikert offiserskorps. SMS skal arbeide for en fortsatt forståelse hos det norske folk om at: "en suveren stat har en rett og en plikt til å ha et forsvar", og i særdeleshet betydningen av å ha et sjøforsvar for en kyststat .

 

Forsvarets Seniorforbund, .

FSF er en landsomattende og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å: Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser medhenblikk på pensjonisttilværelsen. Styrke Forsvarets stilling i samfunnet.

Forsvarets Seniorforbund, avd Kjevik

 

Brigadeveteranforbundet avd Sørlandet

Foreningen er en lokalforening av Brigadeveteranforbundet. Våre medlemmer har tjenestegjort i Tysklandsbrigaden eller Brigaden i Nord Norge. Veteranforbundet er en parti-politisk nøytral organisasjon.

 

 

Kvinners Frivillige Beredskap

Som et samarbeidsorgan for en rekke landsomfattende humanitære, kulturelle og faglige organisasjoner skal KFB organisere, motivere og skolere kvinner til innsats innen totalforsvaret og derigjennom bidra til et mer robust og mindre sårbart samfunn. Organisasjonen er opptatt av militært beredskap og sammenhengen mellom Forsvaret og det sivile samfunn og av norsk politikk for fred og sikkerhet. Kvinners rolle og muligheter i Forsvaret er et sentralt tema.

 

H.K.H. Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

HKH Kronprindsregent Fredriks Laug af 1788 er en selvstændig, upolitisk, uavhængig oc ideell Orden oc et Laug, hvis ideelle Formaal er at arbejde for Christianssands historiske Befæstningers Bevarelse, herunder at deris Vedligeholdelse skulde blive effektueret paae en nøjagtigt antiquarisk oc pietætsfuld Maade.

 

Christianssand Artillerie Compagnie

Vi er en militærhistorisk avdeling fra den store Nordiske Krig (1700-1720). Compagniet er bygd opp som en avdeling artillerister fra den store nordiske krig i tidsperioden 1700 - 1720. Uniformer med tilbehør er kopier av 1711 reglementet og blir brukt både til hverdag og fest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreninger tilsluttet KMS og/eller KFSG.

 

Klikk på logo til den enkelte forening for å komme til hjemmesiden.

 

Meld i fra hvis lenken ikke fungerer.