Vedtekter

Program Om oss Styret Foreninger Kontakt Vi er her Lenker Vedtekter Offisersmessen Til forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter, eller Lover, som KMS kaller det, finnes nedenfor.

(Vedtekter for KMS)

 

Lover for Kristiansand Militære Samfunn

 

(Vedtatt på generalforsamling 29. januar 2003)

 

Formål

 

§ 1. KRISTIANSAND MILITÆRE SAMFUNN er et fellesforum for foreninger og organisasjoner som arbeider for å opprettholde interesse og kunnskaper om Totalforsvaret. Kristiansand Militære Samfunn skal koordinere møte – og foredragsaktiviteter for medlemmene slik at temaer av felles interesse kan nå ut til alle medlemsorganisasjonenes medlemmer.

 

Medlemskap

 

§ 2. Kristiansand Militære Samfunn består av forsvarsrelaterte foreninger på Agder. Årsmøtet avgjør om en forening/organisasjon som nevnt over skal opptas som medlem.

Styret skal innhente uttalelse fra de eksisterende medlemsforeninger om opptak før evt medlemssøknad fremlegges på årsmøtet for avgjørelse.

 

En organisasjonsendring av eksisterende medlemsforeninger skal ikke regnes som ny forening.

 

Enhver utmelding skjer med virkning fra kommende årsskifte.

 

Organer

 

§ 3. Kristiansand Militære Samfunn’s organer er:

 

- Årsmøtet

 

- Styret

 

- Arbeidsutvalget

Årsmøtet

 

§ 4. Årsmøtet er Kristiansand Militære Samfunn’s høyeste organ. Det består av representanter for medlemsorganisasjonene i følgende antall, beregnet slik:

 

- inntil 25 medlemmer 1 representant

 

- inntil 100 medlemmer 2 representanter

 

- hver ytterligere påbegynt 100 medlemmer gir rett til nok en representant, maksimum 5 representanter.

 

Årsmøtet avholdes hvert år i løpet av april måned. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret anser det nødvendig eller 3 medlemsorgani­sasjoner krever det.

 

lnnkallingen skal skje skriftlig til medlemsorganisasjonene med minst 3 ukers varsel. Saksliste, årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag og valgforslag skal følge med innkallingen.

1.Valg av dirigent og referent.

 

2.Årsberetning.

 

3.Revidert regnskap. Ansvarsfrihet for styret.

 

4.Valg av styreleder, styremedlemmer samt varamenn.

 

5.VaIg av revisorer samt valgkomite.

 

6.Saker som forelegges av styret, eller som en av medlemsorganisa­sjonene senest innen 15.februar har krevet å få opp på årsmøtet.

 

7.Rammebudsjettet, som inkluderer forslag til kontingent

 

8.Retningslinjer for bruk av Kristiansand Militære Samfunn’s eiendom, boksamling m.m..

 

9.Opptak av nye medlemsorganisasjoner/foreninger.

 

10.Lovendringer.

 

Saker fra a) til h) krever alminnelig flertall

 

Saker fra i) til j) krever 2/3 flertall.

 

Beslutningsdyktighet:

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av innkalte representanter er til stede på årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles til ekstraordinært årsmøte ½ time senere samme dag. Innkallingen til det ordinære årsmøte er å betrakte som innkalling til det ekstraordinære årsmøte.

 

Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig.

 

De som møter for sin forening kan møte med fullmakt for de øvrige representantene.

 

Styret

 

§ 5. Styret leder Kristiansand Militære Samfunn’s virksomhet og forplikter dette utad, ansetter eventuelle funksjonærer og fastsetter instrukser for deres stillinger.

 

Styret består av styreleder og fire styremedlemmer. Funksjonene til de 4 styremedlemmene er: nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Styret konstituerer seg selv med unntak av styreleder.

 

Det velges i tillegg 3 varamedlemmer.

 

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og 2 styremedlemmer eller varamedlemmer er tilstede.

Styrelederen og ett av dets styremedlemmer tegner Kristiansand Militære Samfunn.

 

Arbeidsutvalg

 

§ 6. Arbeidsutvalget består av styret i KMS og styrelederne i alle medlemsforeningene. Utvalget fastsetter selv sine arbeidsoppgaver.

 

 

Valg

 

§ 7. Styrelederen velges av årsmøtet ved særskilt valg. Ved forslag på flere kandidater på styreleder, skriftlig avstemming. Oppnår ikke noen kandidat minst halvparten av de avgitte stemmer ved førstegangsvotering, skjer det bundet omvalg mellom de 2 kandidater som fikk flest stemmer iførste omgang. Ved valg av styremedlemmer er de valgt som får flest stemmer.

 

Varamedlemmer til styret velges tilsvarende som for styremedlemmer.

 

Samtlige styreverv gjelder for 2 årad gangen og rulleres slik at halvpar­ten av medlemmene og varamedlemmene velges annet hvert år.

 

Det velges 2 revisorer for 1 år og en valgkomite på 2 medlemmer, også for 1 år.

 

Valgkomiteen innhenter forslag til kandidater til styreverv, revisorer og valgkomite fra samtlige medlemsorganisasjoner i Kristiansand Militære Samfunn, spredning på tillitsvervene tilstrebes.

 

 

Regnskap og revisjon

 

§ 8. Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av de 2 revisorer valgt av årsmøte.

 

 

Oppløsning

 

§ 9. Vedtak om oppløsning av Kristiansand Militære Samfunn kan kun foretas på et ordinært årsmøte, og skal fattes med 3/4 flertall. Vedtar årsmøtet å oppløse Kristiansand Militære Samfunn, fordeles midlene på medlemsorganisasjonene i forhold til deres medlemstall dersom ikke årsmøtet med 2/3 flertall vedtar en annen fordeling.

 

Copyright 2009 Kristiansand Militære Samfunn